Ønsker du å støtte oss
Vi støtter
Nyhetsartikler
Radiumhospitalets legater
støtter hvert år en rekke lovende, og mange mer enn lovende, forskere slik at de kan komme seg ut i verden og lære seg det beste innen kreftdiagnostikk, kreftbehandling og forskning. Vi støtter dem med reisepenger forskerhybler og forskningsmidler. Hvis ikke norske kreftleger klarer å konkurrere med de beste internasjonalt, så vil heller ikke norske kreftpasienter få den beste behandling. Da vil vi få er todelt helsevesen. De som har råd til å reise dit man er kommet lengst, og de som må ta til takke med det nest beste. Bare gjennom å være del av et internasjonalt nettverk med verdens fremste kreftleger og kreftforskere kan Radiumhospitalets leger og forskere ligge i fremste internasjonale linje i kampen mot kreft. Derfor er din støtte til Radiumhospitalets Legater så livsviktig. For i hver eneste norske familie vil en eller flere før eller siden rammes av kreft. Og da gjelder det livet.Takk for hjelpen !

Året som er gått har vært et veldig aktivt og godt år for Radiumhospitalets Legater.

For Radiumhospitalet så vil 2017 gå inn i historien som et av de aller viktigste årene i kreftsenterets historie.
Inntil Radiumhospitalet ble fusjonert inn i Oslo Universitetssykehus, var sykehuset et selvstendig kreftsenter, og styrte sin egen utvikling, i samarbeid med Helse- og sosialdepartementet.
Ved innlemmelsen i Oslo Universitetssykehus ble sykehuset en brikke i et større spill. For bare et par år siden bestemte styret og ledelsen i Oslo Universitetssykehus at denne brikken skulle settes ut av spill: Radiumhospitalet skulle nedlegges!
Det ville ført til en kritisk svekkelse av kampen mot kreft her i landet. Norge ville mistet sitt viktigste kompetansesenter i kampen mot den sykdomsgruppen som hver familie blir berørt av.
Radiumhospitalets Legater tok da, i samarbeid med våre sterke og viktige partnere i Radiumhospitalets Venner, opp kampen mot nedleggelsen. Den kampen vant vi.
Regjeringen og Stortinget har nå besluttet at Radiumhospitalet ikke skal nedlegges, men tvert om styrkes i betydelig grad, slik at det blir det fyrtårnet i norsk helsevesen som landets kreftpasienter fortjener.
Radiumhospitalet blir altså ikke det første sykehuset i Oslo som blir nedlagt. Det blir tvert om det første som blir rustet opp, med et helt nytt og moderne klinikkbygg, og med landets første senter for strålebehandling med protoner.
Alt i alt så vil det nye klinikkbygget og protonsenteret få en prislapp på omkring 5 milliarder kroner.
Radiumhospitalets Legater spiller en veldig viktig rolle i kampen mot kreft her i landet, og vil i stadig større grad gjøre det.
I år har Radiumhospitalets Legater støttet virksomheten ved kreftsenteret med betydelige beløp, til diagnostikk og behandling, og ikke minst til forskning. For det er bare videre forskning som kan bedre utsiktene for pasienter som rammes av kreft vi ikke klarer å helbrede med dagens metoder.
Det nye klinikkbygget vil trenge utstyr til både behandling og forskning, og det vil trenge kunst og alle de andre myke tingene som gjør det lettere for kreftpasienter og deres pårørende å komme gjennom en kritisk fase i livet. Og mange kreftrammede familier vil trenge økonomisk hjelp.
Forskningsinstituttet trenger økonomisk støtte for å kunne gjøre nye gjennombrudd i sin viktige kamp. En kamp som ofte er en kamp om tiden.
Vi takker for all hjelp i året som er gått, og håper at dere er med oss også i fortsettelsen, slik at Radiumhospitalet kan leve opp til sitt motto: -mer enn et sykehus.


Styret i Radiumhospitalets legater.

.

Distribuert med Dagbladet 18.05.17

Avdeling for patologi takker Radiumhospitalets Legater for ny diamantsag


"Tusen takk for midler til ny diamantsag til Avd. for patologi på Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus! Sagen er nå levert og installert på avdelingen i OCCI-byggets 4. etasje på Radiumhospitalet.

Dette har medført at vår gamle sag nå er erstattet med en moderne diamantsag designet for medisinsk bruk. Det blir lettere å lage tynne og jevnere snitt slik at utkalkning vil gå på kortere tid og vi trenger heller ikke å trimme snittene etterpå. Dette vil gi en raskere fremføring og kvaliteten vil øke og svartiden blir redusert. Ved behandling av pasienter med noen typer bensarkom skal histologisk kjemoterapirespons vurderes på operasjonspreparatene på en rekke snitt og kvaliteten på dette arbeid vil bli bedret.
Vi kan nå gjennom at den nye sagen er en diamantsag, også sage bensement, metall og implanterte proteser som kan forekomme i benpreparatene. Det var ikke mulig tidligere.
Ved Radiumhospitalet har vi et flerregionalt ansvar for bensarkomer og behandler ¾ av bensarkomene i Norge. Forskningsaktivitet er og har vært en naturlig og viktig del av vårt arbeid. Kvaliteten på forskningen vil øke da vi får håndtert bensarkomene på en bedre måte med mindre påvirkning av kjemikalier. I dag er molekylær patologi en sentral del av flere forskningsprosjekt og denne type spesialundersøkelser vil bli understøttet når vi nå har tatt den nye sagen i bruk.


Med vennlig hilsen

Dr Bodil Bjerkehagen
Seksjonsleder, Avd. for patologi, Radiumhospitalet, Oslo"
Overlege Marius Lund-Iversen inspekterer den nye sagenOverlege Marius Lund-Iversen inspekterer den nye sagen


Vellykket fagdag for brystkreftsykepleiere

Torsdag 27. oktober arrangerte sykepleierne ved Seksjon for bryst- og endokrinkirurgisk avdeling ved OUS Radiumhospitalet/Ullevål fagdag for hundre brystkreftsykepleiere fra hele landet.


- Interessen for arrangementet var så stor at kurset raskt ble fullbooket. Å samle anerkjente foredragsholdere rundt en viktig tematikk, gjorde dette til en lærerik dag for deltakerne og arrangementskomiteen. Den store interessen fra sykepleiere fra hele landet, og evalueringen, viser tydelig at det er behov for flere slike fagdager. Derfor er ambisjonen å få til dette også neste år, sier Anne-Lise Flatland, sykepleier ved Radiumhospitalet.Tema for dagen var "Psykososiale utfordringer ved brystkreft". En rekke anerkjente foredragsholdere delte sin kunnskap med kursdeltagerne:
  • Kristin V. Reinertsen, onkolog ved OUS: "Senvirkninger etter adjuvant behandling".
  • Torkil Berge, spesialist i klinisk psykologi ved Diakonhjemmet: "Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag".
  • Ali Amidi, psykolog ved Psykologisk Institutt, Århus, Danmark: "Konsentrasjon- og hukommelsesproblem etter brystkreft".
  • Anders Husøy, treningsfysiolog ved OUS: "Fysisk aktivitet i behandlingsperioden. Hvordan går det med EBBA2-studien?"
  • Randi Gjessing, kreftsykepleier/sexolog ved OUS: "Seksuell helse".
På kultursiden bidro Wenche Myhre og Anders Eljas med et forrykende musikalsk innslag.

Kurset er godkjent med 7 timer som meritterende til NSFs ordning klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
Takket være Radiumhospitalets legater, kunne fagdagen arrangeres uten deltageravgift.

Fagdagen ble arrangert av Anne-Lise Flatland, Inger Schou Bredal, Vibeke Schou Jensen, Kari Heitmann Kraglund, Nina Lingjerdet, May-Britt Svanevik og Elin Myklebust Sørensen.
Aker Solutions Engineering Norway Raised NOK 164,000 for Cancer Research and Patient Welfare

In June 2016 the Engineering division in Oslo organized a furniture sale to support cancer research and patient welfare at Radiumhospitalet.Anne-Lise Børresen-Dale

Mange småbarn har i dag et bestemorfang å krype opp i, takket være forskningen til Anne-Lise Børresen-Dale. Nå er brystkreftforskeren pensjonist og vil benytte friheten til å si fra: - Byråkratiet stopper viktig forskning i Norge.

Gave fra Den Norske Druidorden FGDO

I juni 2016 mottok Radiumhospitalets Legater en sjekk på kr 150.000,- fra Den Norske Druidorden. Pengene skal gå til forskning på prostatakreft.Radiumhospitalets legater gir bevilgning til en ny gammateller ved Institutt for kreftforskning etter søknad fra Avdeling for molekylær cellebiologi

Den nye gammatelleren vil få stor betydning både for instituttets grunnforskning og ikke minst i forskning relatert til nukleærmedisinsk avbildning med PET (Positron Emission Tomography). Metoder basert på merking av proteiner med gamma-emitterende isotoper er viktig i forskningen til flere av forskningsgruppene på instituttet. Gammatelleren kan måle alle tilgjengelige gamma-isotoper og spesifikke PET-isotoper. Den vil gjøre det mulig å foreta sensitive og kvantitative målinger av hvordan legemidler og diagnostika som er merket med 'kortlivede' radioisotoper fordeler seg i kroppen.


Genetiske undersøkelser av kreftprøver fra pasienter med lymfekreft

Kreftsvulster opptrer som et resultat av endringer i vårt genom, og mye er kartlagt vedrørende ulike endringers betydning for kreftcellers egenskaper til å dele seg ukontrollert, spre seg og utvikle resistens mot kreftmedisiner. Norsk kreftgenomikk-konsortium (NCGC) er et nasjonalt prosjekt støttet av Forskningsrådet for å kartlegge genetiske endringer i flere hundre ulike typer av kreftsvulster ved eksomsekvensering. Eksomsekvensering innebærer sekvensering av den delen av våre gener som koder for proteiner. Gjennom dette prosjektet vil ny viten avdekkes, som kommer fremtidige pasienter til nytte i form av mer persontilpasset kreftbehandling. Slik kunnskap er nødvendig for at vi skal være med i utviklingen av fremtidens kreftbehandling. En av krefttypene som er prioritert i dette prosjektet er lymfekreft, kalt maligne lymfomer.

Maligne lymfomer rammer ca 1150 nye pasienter i Norge hvert år, hvorav Hodgkin lymfom utgjør 150- og non-Hodgkin lymfomer 1000 nye pasienter hvert år. Leveutsiktene er forbedret de siste tiårene, hvor nesten 90% av pasienter med Hodgkin lymfom og 70% av pasienter med non-Hodgkin lymfom nå er i live 5 år etter diagnose ble stilt.

Den nest hyppigste undergruppen av non-Hodgkin lymfom benevnes follikulære lymfomer fordi de opptrer i lymfeknutenes follikler og fordi de mikroskopisk har et knutet (follikulært) preg. Follikulære lymfomer er som regel utbredt ved diagnose og vanskelige å helbrede med dagens behandling, men median levetid fra diagnose kan være så lang som 15 - 20 år. Knapt halvparten av alle pasienter med follikulære lymfomer endrer imidlertid karakter, de transformeres der svulstene vokser raskere og blir vanskeligere å behandle: dette begrepet kalles transformasjon.

Et viktig prosjekt i regi av NCGC med Harald Holte som hovedansvarlig er å utforske genetiske mekanismer for transformasjon fra follikulært lymfom til den mer aggressive diagnosen diffust storcellet B-celle lymfom. Vi har her et fortrinn fremfor mange andre ledende institusjoner, da vi har mange kreftprøver tatt fra samme pasient på ulike tidspunkt, fra diagnose og ved tilbakefall. I tillegg har man lagret alle kliniske opplysninger om hver pasient i en klinisk database. Dette gjør det mulig å identifisere hvilke genetiske endringer som er assosiert med særlig aggressiv sykdom.

Dette prosjektet bygger videre på tidligere arbeider fra forskningsmiljøet, bl.a. et dr grads-arbeid til Marianne Brodtkorb, hvor det ble påvist nye genforandringer av betydning for prognose og transformasjon. De seneste årene, har det vært en enorm utvikling i undersøkelsesteknikken på DNA nivå, slik at man nå antar at man ved å kartlegge alle endringer i de kodende genene, i større grad vil kunne forutsi hvilke medisiner som kan være virksomme i for hver enkelt kreftpasient.


Målet for denne studien er å

Avklare hvorvidt genetiske endringer påvist ved eksomsekvensering kan predikere tilbakefall og/eller transformasjon gjennom å identifisere:

  • genetiske endringer før og etter tilbakefall eller ved transformasjon
  • genetiske endringer assosiert med tilbakefall
  • hvordan de genetiske endringene fører til tilbakefall / transformasjon
  • mekanismen for hvorfor de genetiske endringene fører til rsistens mot immunokjemoterapi.


Prosjektet lar seg gjennomføre takket være et generøst bidrag fra Radiumhospitalets legater.

Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Møbius 2015.

Dagens Medisin 24.09.15 Les mer

Kommentar: Julaften 2018 kom tidlig i år
VG 28.08.15 Les mer
Stabæk-spillerne besøkte Radiumhospitalet 16. juni 2015
Se video her


Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark åpner 24. august 2015
Les mer
Pille kan gi nytt liv til kreftpasienter
Les mer
Norsk løsning på kreftgåten
Alle disse prosjektene har Radiumhospitalets Legater støttet.
Les mer
Barn hjelper barn - 75000,- til Radiumhospitalet!
Årets utgave av lotteriet "Barn Hjelper Barn" resulterte i at hele
75 000 kr overrekkes barn og ungdom som behandles på Radiumhospitalet.
Les mer
Norges aksjekonge gir premien til kreftsyke barn

Vinneren av E24s NM-konkurranse i aksjehandel valgte å gi bort deler av premien til kreftsyke barn
Les mer


Portrettintervju - Øyvind Bruland
Les hele vårt intervju med Dr. Bruland her