Skattefradag
Gaver til Legat til kreftforskningsformål ved Radiumhospitalet og Institutt for kreftforskning gir rett til skattefradrag for giveren. Når gaven i et kalenderår utgjør mer enn kr 10 000, kan fradraget utgjøre inntil 10 prosent av skatteyters inntekt i det året gaven er gitt.

Skatteyter kan kreve fradrag for gaver gitt til kreftforskningsformål, jf. Skatteloven §6-42. Pengegaven vil bli innrapportert til Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 dersom vi mottar personnummeret (11 sifre) eller organisasjonsnummeret innen 31.12.2014.

Bidrag som skal gå til fradrag på skatten, attesteres med en nummerert kvittering som legges ved selvangivelsen